รับล้างถังเก็บน้ำ ถังพักน้ำ

รับล้างถังพักน้ำ, ล้างถังเก็บน้ำ สำหรับ อาคารสูง

บริการงานล้างถังเก็บน้ำ ถังพักน้ำ

อาคารธุรกิจการค้า, สำนักงาน, โรงแรม, โรงพยาบาล, คอนโดมิเนียม, ห้างสรรพสินค้า, โรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจน บ้านพักอาศัย จะมี ถังเก็บน้ำ, ถังพักน้ำ เพื่อสำรองน้ำให้เพียงพอกับการใช้งาน อุปโภคและบริโภคภายในอาคาร

ปรกติระบบน้ำประปา จะเป็นระบบกึ่งปิด กล่าวคือ น้ำที่ถูกจ่ายจากโรงผลิตน้ำ ซึ่งผ่านกระบวนการของการประปาทั้งนครหลวงและ ส่วนภูมิภาค จะได้ความสะอาดมาตรฐานก่อนที่จะจ่ายเข้าสู่เส้นท่อ เพื่อลำเลียงสู่ปลายทาง คือ ตาม บ้านพักอาศัย หรือ อาคารต่างๆการลำเลียงน้ำสู่ปลายทาจากโรงผลิตน้ำจะไม่สามารถมีสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่เส้นท่อ (ในทางทฤษฎี) แต่การเสื่อมสภาพภายในของระบบทั้งระบบท่อลำเลียง หรือผนังคอนกรีตของถังเก็บน้ำ และ อื่นๆ อาจจะทำให้มีสิ่งแปลกปลอมมาสะสมภายในถังเก็บน้ำได้ และนอกจากนั้นสภาพแวดล้อมรอบๆของถังเก็บน้ำเอง ที่อาจจะมีช่องเปิด ให้สิ่งแปลกปลอม เช่น เศษดิน หรือ เศษขยะ หลุดรอดเข้าไปสู่ภายในถังได้ ด้วยเช่นกันซึ่งปรกติผู้ใช้น้ำ จะทราบก็ต่อเมื่อน้ำที่นำมาใช้ มีสี หรือ กลิ่น ที่ผิดปรกติไปจากเดิม

ดังนั้น การหมั่นตรวจสอบ และ ทำความสะอาดถังเก็บน้ำ ก็จะช่วยเพิ่มความมั่นใจ ส่งผลดีต่อระบบกรองน้ำดื่ม (ในกรณีที่ใช้เครื่องกรองน้ำดื่ม) และ สุขภาพของผู้ใช้น้ำ เพราะน้ำในอาคาร นอกจากนำมากรองเพื่อดื่ม ยังต้องนำไปใช้ แปรงฟัน และทำความสะอาดร่างกาย ล้างภาชนะใส่อาหาร เช่นจานชาม หรือ แม้กระทั่งซักทำความสะอาดเสื้อผ้า ซึ่งถ้าน้ำต้นทางไม่สะอาดเพียงพอ อาจจะเกิดสิ่งสกปรกตกค้างใน ภาชนะ เสื้อผ้า หรือ ร่างกายของผู้ใช้น้ำ

ซึ่งการประปา ผู้ผลิตน้ำโดยตรงจึงแนะนำให้ทำการล้างถังพักน้ำ ทุกๆ 6 เดือน โดย ขั้นตอนการทำงานซึ่งตามมาตรฐานของการประปา มี ดังนี้

 • ทำการเก็บตัวอย่างน้ำ เพื่อทำการวัดค่าคุณภาพน้ำก่อนทำการล้างได้แก่

  • ค่าความขุ่น ตามมาตรฐานของการประปานครหลวงต้องไม่เกิน 4 NTU
  • ค่าคลอรีนอิสระคงเหลือ ต้องอยู่ในค่า 0.2 – 0.5 mg./L
  • ค่า PH ต้องอยู่ในค่า 6.5-8.5
  *อ้างอิงตามประกาศกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

  ทำการเก็บตัวอย่างน้ำ เพื่อทำการวัดค่าคุณภาพน้ำก่อนทำการล้าง ทำการเก็บตัวอย่างน้ำ เพื่อทำการวัดค่าคุณภาพน้ำก่อนทำการล้าง
 • ทำการสูบน้ำส่วนที่เหลือออก

   

 • ทำการวัดค่าออกซิเจนภายในถัง พร้อมทั้งทำการเติมอากาศผ่านพัดลมเติมอากาศลงไปในถังจนมีค่าออกซิเจนได้ตามมาตรฐานที่ 19.5% (v/v) - 23.5% (v/v)

  ทำการเก็บตัวอย่างน้ำ เพื่อทำการวัดค่าคุณภาพน้ำก่อนทำการล้าง ทำการเก็บตัวอย่างน้ำ เพื่อทำการวัดค่าคุณภาพน้ำก่อนทำการล้าง

   

 • ทำการฉีดล้างผนังบ่อ ตลอดจนอุปกรณ์ภายในด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง และ ขัดถูด้วยแรงงานคน ซึ่งพนักงานทุกคนต้องได้รับการอบรมการทำงานในพื้นทีอับ อากาศ จากหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

  ทำการเก็บตัวอย่างน้ำ เพื่อทำการวัดค่าคุณภาพน้ำก่อนทำการล้าง ทำการเก็บตัวอย่างน้ำ เพื่อทำการวัดค่าคุณภาพน้ำก่อนทำการล้าง ทำการเก็บตัวอย่างน้ำ เพื่อทำการวัดค่าคุณภาพน้ำก่อนทำการล้าง

   

 • ทำการเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อทำการวัดค่าคุณภาพหลังการล้างโดยใช้มาตรฐานเดียวกับค่าน้ำก่อนล้าง คือ

  • ค่าความขุ่น ตามมาตรฐานของการประปานครหลวงต้องไม่เกิน 4 NTU
  • ค่าคลอรีนอิสระคงเหลือ ต้องอยู่ในค่า 0.2 – 0.5 mg./L
  • ค่า PH ต้องอยู่ในค่า 6.5-8.5
  *อ้างอิงตามประกาศกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

โดย บริษัท เค-วิซ โซลูชั่น ได้ ออกแบบ และ ปรับปรุง ขั้นตอนการทำงานเพิ่มเติม เพื่อให้มีความปลอดภัย และ สร้างความมั่นใจ ให้กับลูกค้า ของเรา ดังนี้

 1. จัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องเช่น ใบผ่านการอบรมการทำงานในพื้นที่อับอากาศ เอกสารใบรับรองแพทย์ แผนประเมินความเสี่ยง แผนการทำงาน ให้กับทางลูกค้าก่อนวันทำงาน
 2. ช่วยจัดการน้ำที่เหลือคงค้าง ให้สูญเสียน้อยที่สุด รวมทั้ง ลดปัญหาการขาดน้ำใช้งาน ระหว่างล้างถังเก็บน้ำให้มากที่สุด
 3. ติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบระบายน้ำออก ระบบแสงส่องสว่างภายในบ่อ ระบบหมุนเวียนอากาศภายในบ่อ ระบบการช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน เพื่อความปลอดภัยและรวดเร็วในการทำงาน
  ทำการเก็บตัวอย่างน้ำ เพื่อทำการวัดค่าคุณภาพน้ำก่อนทำการล้าง
 4. พนักงานที่ลงไปในบ่อเก็บน้ำ หรือ ถังเก็บน้ำ ทุกคน ได้รับการฝึกอบรมการทำงานในที่อับอากาศ และ มีการอบรมทบทวนตามวงรอบที่กฎหมายกำหนด
 5. พนักงานที่ลงไปในบ่อเก็บน้ำ, ถังเก็บน้ำ ต้องทำการตรวจสุขภาพโดยแพทย์อาชีวอนามัย เพื่อรับรองว่าสามารถปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศได้ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 6. พนักงานที่ลงไปในบ่อเก็บน้ำ, ถังเก็บน้ำ ต้องใส่ชุด PPE และ ทำการล้างรองเท้า และ สวมถุงมือ เพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอมจากภายนอก ตกค้างระหว่างทำการล้างถังเก็บน้ำ
  ทำการเก็บตัวอย่างน้ำ เพื่อทำการวัดค่าคุณภาพน้ำก่อนทำการล้าง ทำการเก็บตัวอย่างน้ำ เพื่อทำการวัดค่าคุณภาพน้ำก่อนทำการล้าง
 7. การล้างถังเก็บน้ำ ต้องล้างและทำการสูบน้ำคงค้างที่เกิดจากการล้าง ซึ่งเป็นน้ำสกปรกออกจากถังจนแห้ง รวมทั้งเช็ดทำความสะอาดอุปกรณ์ภายในถังให้สะอาด และ ตรวจเช็คเบื้องต้น เพื่อสรุปลงในรายงาน
  ทำการเก็บตัวอย่างน้ำ เพื่อทำการวัดค่าคุณภาพน้ำก่อนทำการล้าง ทำการเก็บตัวอย่างน้ำ เพื่อทำการวัดค่าคุณภาพน้ำก่อนทำการล้าง
 8. หลังทำการล้างจะทำการฉีดพ่นน้ำผสมคลอรีนเข้มข้นตามจุดต่างๆ รวมทั้ง เปิด หลอด UV-C เพื่อเป็นการฆ่าเชื้อ
  ทำการเก็บตัวอย่างน้ำ เพื่อทำการวัดค่าคุณภาพน้ำก่อนทำการล้าง
 9. ให้คำแนะนำกับลูกค้าในการเติมน้ำเข้าสู่ระบบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับระบบปั๊ม
 10. ในกรณีที่ลูกค้าต้องการให้มีการตรวจค่าน้ำตามมาตรฐานต่างๆ เรามีบริการเก็บตัวอย่างน้ำไปตรวจกับห้องแลปที่ได้รับการรับรอง

ทั้งนี้ขั้นตอนในการล้างต้องไม่ใช่น้ำยาเคมีสำหรับการทำความสะอาดในการล้าง เพราะอาจจะส่งผลให้เกิดสารตกค้างได้ และ เรา ยัง มี โดรนดำน้ำ ในการสำรวจสภาพภายในถังเก็บน้ำ เพื่อการวางแผนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เราจึงออกแบบขั้นตอนการทำงาน เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าก่อนล้างถังมีแผนงาน ระหว่างล้างถังมีความปลอดภัย และ หลังล้างถังสะอาดเพียงพออย่างแน่นอน

ทำการเก็บตัวอย่างน้ำ เพื่อทำการวัดค่าคุณภาพน้ำก่อนทำการล้าง ทำการเก็บตัวอย่างน้ำ เพื่อทำการวัดค่าคุณภาพน้ำก่อนทำการล้าง ทำการเก็บตัวอย่างน้ำ เพื่อทำการวัดค่าคุณภาพน้ำก่อนทำการล้าง