รับล้างถังพักน้ำ

รับล้างถังพักน้ำ, ล้างถังเก็บน้ำ สำหรับ อาคารสูง

รับล้างถังพักน้ำ, ล้างถังเก็บน้ำ สำหรับ อาคารสูง

เช่น โรงแรม, โรงพยาบาล เป็นต้น ปรกติอาคารที่มีการใช้นำเป็นจำนวนมากในเวลาพร้อมๆกันต้องมีถังสำรองน้ำไว้ใช้เพราะ น้ำที่จ่ายมาจากการประปาอาจจะไม่เพียงพอต่อการใช้งาน และ เมื่อมีการเก็บไว้เป็นเวลานาน คลอรีนที่ผสมมาตั้งแต่กระบวนการผลิตน้ำจากการประปา อาจจะระเหยไปหมด ประกอบกับอาจเกิดการปนเปื้อน จกสิ่งแปลกปลอมภายนอกเข้าสู่ระบบ บ่อยครั้งที่การตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ผ่านถังพักน้ำจะพบเชื้อแบคทีเรียซึ่งอาจก่อให้เกิดโรคในระบบทางเดินอาหาร หรือ สิ่งสกปรกอื่นๆที่ส่งผลให้น้ำใช้ภายในอาคารไม่ผ่านตามมาตรฐาน ดังนั้น ตามมาตรฐานของ การประปา จึงแนะนำให้ทำการล้างถังพักน้ำ ทุกๆ 6 เดือน โดย เค-วิซ โซลูชั่น ได้ออกแบบ ขั้นตอนการทำงานซึ่งอ้างอิงจากมาตรฐานของการประปา ดังนี้

 • ทำการเก็บตัวอย่างน้ำ เพื่อทำการวัดค่าคุณภาพน้ำก่อนทำการล้างได้แก่

  • ค่าความขุ่น ตามมาตรฐานของการประปานครหลวงต้องไม่เกิน 4 NTU
  • ค่าคลอรีนอิสระคงเหลือ ต้องอยู่ในค่า 0.2 – 0.5 mg./L
  *อ้างอิงตามประกาศกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

 • ทำการสูบน้ำส่วนที่เหลือออก

   

 • ทำการวัดค่าออกซิเจนภายในถัง พร้อมทั้งทำการเติมอากาศผ่านพัดลมเติมอากาศลงไปในถังจนมีค่าได้ตามมาตรฐานที่ 19.5% (v/v) - 23.5% (v/v)

   

 • ทำการฉีดล้างผนังบ่อ ตลอดจนอุปกรณ์ภายในด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง และ ขัดถูด้วยแรงงานคน ซึ่งพนักงานทุกคนได้รับการอบรมการทำงานในพื้นทีอับ อากาศ จากหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

   

 • ทำการเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อทำการวัดค่าคุณภาพหลังการล้าง